Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ…..”Jesus Christ, Son of God, Saviour.”

click this link now

home Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ

Iēsoûs Khristòs Theoû Hyiòs Sōtḗr

“Jesus Christ, Son of God, Saviour.” As an acronym: ΙΧΘΥΣ (Ichthys) — “fish”.

_

_

This entry was posted on Friday, July 22nd, 2011 at 8:40 am and is filed under Famous Quotes, Greek Wisdom, Religious/Prayers. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

  • Categories

  • Archives